ساختمان های چندبخشی (مدولار)

ویژگی‌های جی‌آرسی، مزایای زیادی در حوزه ساختمان‌های چند بخشی ایجاد کرده است. پنل‌های جی‌آرسی سبک هستند و به راحتی قابل حمل و نقل بوده و در مقابل آسیب مقاومند.
واحدهای کوچکی مثل سرویس بهداشتی چند بخش و یا تجهیزات مخابراتی قابل حمل شدن و قرار گرفتن در محل به شکل یک قطعه هستند.
استحکام جی‌آرسی به قدری است که در سازه‌های پوسته نازک ساختمان‌های چند بخشی بدون نیاز به چهارچوب‌های سنگین ساختمانی قابل طراحی هستند.

دیوارهای جی‌آرسی قابلیت ایجاد عایق حرارتی را دارند؛ در حالیکه عدم وجود تقویت‌کنندة فولادی، مزیتی در کاربردهای الکتریکی و مخابراتی است.
از نظر زیبایی، محدوده کاملی از پرداخت کاری‌‌های اعمالی و طبیعی، و آزادی عمل در طراحی از مشخصه‌های جی‌آرسی هستند که راه‌حل‌هایی را برای برآورده کردن نیازهای معماران ارائه می‌دهند.

ویژگی های کلیدی

فرآورده‌های جی‌آرسی می‌توانند عملکرد حرارتی را بهبود ببخشند.
فرآورده‌های جی‌آرسی سبک و قابل حمل و نقل ‌اند.
جی‌آرسی ساخت‌وساز را تسریع می‌بخشد.
جی آر سی راه حلی کلیدی ارائه می‌دهد.