نوسازی و بازسازی

جی‌آرسی ترکیبی ایده آل برای استفاده در بازسازی است.
پنل‌های سبک به راحتی تعمیر شده و وزن تحمیلی بر ساختمان را با حداقل می‌رسانند. در بسیاری از موارد، این فرصتی است تا نه تنها مشخصات هنری و زیبایی شناسانه ساختمان بلکه مشخصات حرارتی و آکوستیک (صوتی) نیز بهبود پیدا کند.

قابلیت قالب‌بندی و پرداخت کاری جی‌آرسی توسط مواد طبیعی به این معناست که اشکال سنتی معماری در هر زمان مورد نیازی قابل بازسازی هستند.

ویژگی های کلیدی

جی‌آرسی خواص آکوستیک و حرارتی را بهبود می‌بخشد.
جی‌آرسی بار وارده بر ساختمان را کاهش می‌دهد.
جی‌آرسی از ویژگی‌های سنتی محافظت می‌کند.
جی‌آرسی، زیبایی را بهبود می‌‌بخشد.